A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja.

RODO

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, ul. Toruńska 72, 62-600 Koło, adres e-mail: psse.kolo@pis.gov.pl, tel. 63/ 27 22 279.
2. W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem Tel. 63 27 22 279 lub drogą elektroniczną e-mail: iod@psse-kolo.pl
3. Upoważnieni przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole pracownicy, mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ww. rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, w uzasadnionych przypadkach – na podstawie obowiązujących przepisów prawa uprawnionym instytucjom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Opublikował: Mariusz Walczak
Publikacja dnia: 05.09.2019
Podpisał: Mariusz Walczak
Dokument z dnia: 27.06.2018
Dokument oglądany razy: 442