A A A
SmodBIP

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

 Przyjmowanie i załatwianie spraw
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole odbywa się w godzinach urzędowania tj. od 7:25 do 15:00.
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego.
Odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia PPIS należy składać za pośrednictwem organu, który je wydał.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole/Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
- w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00
- w środy w godzinach od 8.00 do 10.00
- w siedzibie Stacji przy ul. Toruńskiej 72 (pokój nr 6).
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie:
- pocztą na adres korespondencyjny ul. Toruńskiej 72, 62-600 Koło,
- telegraficznie fax. 63 2722276,
- pocztą elektroniczną: sekretariat@psse-kolo.pl,
- ustnie do protokołu w Sekretariacie Dyrektora PSSE ul. Toruńska 72, pok.nr 6 w godzinach
urzędowania 7.25 –15.00.
Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.
UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z n/w uregulowaniami
prawnymi:
-Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
-Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.Opublikował: Mariusz Walczak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Mariusz Walczak
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 301